Aviso legal

Datos de identificación

Estás a visitar a páxina web www.anasa.es, titularidade de Xoan López y con domicilio en C/Inés de Castro, 11,
baixo, 15005 A Coruña y con NIF n.º 32844900A, (que neste documento chámase <>).
A actividade non está sometida a ningún réxime de autorización administrativa previa.
Podes contactar co TITULAR por calquera dos seguintes medios:
Teléfono: +34 634 51 06 54
Correo electrónico de contacto: paisajismo@anasa.es
Hospedaxe web
dinahosting
Rúa das Salvadas, 41, 15705 Santiago de Compostela, A Coruña
Teléfono: 900854000
Correo electrónico de contacto: support@dinahosting.com

usuarios

Estas condicións (en diante Aviso Legal) teñen por obxecto regular o uso do sitio web de O
TITULAR que pon a disposición do público.
O acceso e/ou uso desta páxina web de O TITULAR atribúe a condición de USUARIO, que acepta,
dende o devandito acceso e/ou uso, as condicións xerais de uso aquí reflectidas. Estas condicións serán
aplicación independentemente das condicións xerais de contratación que poidan derivar
obrigado cumprimento.

Uso do portal

anasa.es proporciona acceso a multitude de información, servizos, programas ou datos (en diante,
"os contidos") en Internet pertencentes ao TITULAR ou aos seus licenciantes aos que o USUARIO poida ter acceso.
O USUARIO asume a responsabilidade do uso do sitio web anasa.esA devandita responsabilidade esténdese ao rexistro necesario para acceder a determinados servizos ou contidos. No devandito rexistro, o USUARIO será o responsable de facilitar información real e lícita. Como consecuencia deste rexistro, o USUARIO poderá recibir un contrasinal do que será responsable, comprometéndose a facer un uso dilixente e confidencial da mesma.
O USUARIO comprométese a facer un uso axeitado dos contidos e servizos (por exemplo, servizos de chat, foros de discusión ou grupos de noticias) que O TITULAR ofrece a través do seu sitio anasa.es e (por exemplo, pero non limitado), a non utilizalos para:
Realizar actividades ilícitas, llegáis u contrarias a boa fe e ao orden público.
Difundir contidos ou propaganda de carácter racista, xenófobo, pornográfico-ilegal, de defensa do terrorismo ou de atentado contra os dereitos humanos.
Provocar danos nos sistemas físicos e lóxicos do TITULAR, dos seus provedores ou de terceiros
persoas, introducir ou difundir virus informáticos ou calquera outro físico ou
lóxica que é susceptible de causar o dano antes mencionado.
Intentar acceder e, no seu caso, utilizar as contas de correo electrónico doutros usuarios e modificar ou manipular as súas mensaxes.
Usar o sitio web ou a información contida nel para fins comerciais, políticos,
publicidade e para calquera uso comercial, especialmente o envío de correos electrónicos non solicitados.
O TITULAR ten dereito a retirar todos aqueles comentarios e achegas que atenten contra o respecto á dignidade da persoa, que sexan discriminatorios, xenófobos, racistas, pornográficos, que atenten contra a mocidade ou a infancia, a orde ou a seguridade pública ou que, ao seu xuízo, sexan non apto para a publicación. En todo caso, O TITULAR non será responsable das opinións vertidas polos usuarios a través de foros, chats ou outras ferramentas de participación.

Protección de datos

4. Todo o relacionado coa política de protección de datos está incluído no documento de política de privacidade
privacidade.

 

Contidos. Propiedade intelectual e industrial

O TITULAR é titular de todos os dereitos de propiedade intelectual e industrial do seu sitio web, así como dos elementos contidos nela (a título de exemplo: imaxes, fotografías, son, audio, vídeo, software ou textos; marcas ou logotipos, combinacións de cores). , estrutura e deseño, selección de materiais empregados, programas informáticos necesarios para o seu funcionamento, acceso e uso, etc.), propiedade do PROPIETARIO ou dos seus licenciantes. Todos os dereitos reservados. De conformidade co disposto nos artigos 8 e 32.1, segundo parágrafo, da Lei de Propiedade Intelectual, a reprodución, distribución e comunicación pública, incluída a modalidade de posta á súa disposición, de todo ou parte dos contidos desta páxina web, con fins comerciais. fins, en calquera soporte e por calquera medio técnico, sen a autorización do PROPIETARIO. O USUARIO comprométese a respectar os dereitos de Propiedade Intelectual e Industrial titularidade do TITULAR. Podes ver os elementos do sitio anasa.es e mesmo imprimilos, copialos e almacenalos no disco duro do teu ordenador ou en calquera outro soporte físico, sempre que sexa única e exclusivamente para o teu uso persoal e privado. O USUARIO non poderá suprimir, alterar, eludir ou manipular ningún dispositivo de protección ou sistema de seguridade que estivese instalado nas páxinas do PROPIETARIO.

 

Exclusión de garantías e responsabilidade

O USUARIO recoñece que o uso do sitio web e dos seus contidos e servizos realízase baixo a súa exclusiva responsabilidade. En concreto, a título enunciativo, O TITULAR non asume ningunha responsabilidade nos seguintes ámbitos: a) A dispoñibilidade no funcionamento da páxina web, os seus servizos e contidos e a súa calidade ou interoperabilidade.
b) A finalidade para a que a páxina web serve aos obxectivos do USUARIO.
c) A infracción da lexislación vixente por parte do USUARIO ou de terceiros e, en concreto, dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial titularidade doutras persoas ou entidades.
d) A existencia de código malicioso ou calquera outro elemento informático lesivo que poida provocar danos no sistema informático do USUARIO ou de terceiros. É responsabilidade do USUARIO, en todo caso, dispoñer das ferramentas adecuadas para a detección e desinfección destes elementos.
e) O acceso fraudulento a contidos ou servizos por parte de terceiros non autorizados, ou, no seu caso, a captura, supresión, alteración, modificación ou manipulación de mensaxes e comunicacións de calquera índole que os devanditos terceiros poidan realizar.
f) A exactitude, veracidade, actualidade e utilidade dos contidos e servizos ofertados e o uso posterior que o USUARIO faga deles. O TITULAR fará todos os esforzos e medios razoables para proporcionar información actualizada e fiable.
g) Os danos ocasionados nos equipos informáticos durante o acceso ao sitio web e os danos ocasionados aos USUARIOS cando se orixinen por fallos ou desconexións nas redes de telecomunicacións que interrompan o servizo.
h) Los daños o perjuicios que se deriven de circunstancias ocurridas por caso fortuito o fuerza mayor En caso de que existan foros, en el uso de los mismos u otros espacios análogos, ha de tenerse en cuenta que, los mensajes reflejan únicamente la opinión del USUARIO que los remite, que es el único responsable. EL TITULAR no se hace responsable del contenido de los mensajes enviados por el USUARIO.

Modificación deste aviso legal e duración

O TITULAR resérvase o dereito a realizar as modificacións que considere oportunas na páxina web sen previo aviso. anasa.es, podendo cambiar, eliminar ou engadir tanto os contidos como
servizos prestados a través dela así como a forma en que aparecen presentados ou localizados no sitio web anasa.es. A vixencia das citadas condicións dependerá da súa exposición e estarán vixentes ata que sexan modificadas por outras debidamente publicadas.

ligazóns

No caso de que en anasa.es inclúense ligazóns ou hipervínculos a outros sitios de Internet. O
O PROPIETARIO non exercerá ningún tipo de control sobre ditos sitios e contidos. En ningún caso O TITULAR
asumirá calquera responsabilidade polos contidos de calquera ligazón pertencente a un sitio web alleo, nin tampouco
garantirá a dispoñibilidade técnica, calidade, fiabilidade, exactitude, amplitude, veracidade, vixencia e
constitucionalidade de calquera material ou información contida nese hipervínculo ou outro
sitios web. Así mesmo, a inclusión destas conexións externas non implicará ningún tipo de
asociación, fusión ou participación coas entidades vinculadas.

Dereito de exclusión

O TITULAR resérvase o dereito de denegar ou retirar o acceso ao sitio web anasa.es e/ou os servizos ofrecidos, sen necesidade de previo aviso, a petición propia ou dun terceiro, a aqueles usuarios que incumpran o contido deste aviso legal.

Xeneralidades

O TITULAR perseguirá o incumprimento destas condicións, así como calquera uso indebido do sitio web anasa.es Exercer todas as accións civís e penais que lle poidan corresponder por lei.

Lei aplicable e xurisdición

A relación entre O TITULAR e o USUARIO rexerase pola normativa española vixente. Todas as controversias e reclamacións derivadas deste aviso legal serán resoltas polos xulgados e tribunais competentes. Esta política de cookies foi actualizada o 20 de xaneiro de 2023 para adaptala ao Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e a libre circulación destes datos (RGPD).

Galego